1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace na identifikáciu produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. U digitálnych produktov nie je možné odstúpiť od zmluvy po dodaní tovaru. Digitálne dodaný tovar nemožno vrátiť, takýto tovar by mohol byť neskôr spotrebiteľom zneužitý.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o obstaraní a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo zálohu, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak jej poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného samostatne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, pokiaľ boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovar vopred neobjednal,

g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, pokiaľ spotrebiteľ tento obal rozbalil,

h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

i) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

j) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie nemožno odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú digitálne produkty ako cd kľúče a predplatné, ktoré nemožno vrátiť z dôvodu zabezpečenia a zamedzenia ďalšieho použitia spotrebiteľom.

Kupujúci nemôže po získaní digitálneho produktu (chráneného autorským zákonom) žiadnym spôsobom vierohodne preukázať, že zakúpený digitálny produkt nebol z jeho strany aktivovaný a ani v budúcnosti nedôjde k jeho aktivácii, preto v tomto prípade nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného Občianskeho zákonníka ( získaním digitálneho produktu bol produkt spotrebovaný). Uzatvorením kúpnej zmluvy (objednávkou a súhlasom s pravidlami) zákazník (spotrebiteľ) vyslovene vyhlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a že s ňou súhlasí.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť pokiaľ:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena pre

Príloha č.1  – Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.